fbpx

Statut Fundacji

  STATUT

FUNDACJI SŁUŻBY RZECZYPOSPOLITEJ

  ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

Par. 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Służby Rzeczypospolitej zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez : Maciej Heydel działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Andrzeja Stanisława Zoll oraz Jacka Jezierskiego, Jacek Taylor działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Marka Safjan, Adama Rotfeld oraz Hanny Suchockiej, Mirosław Chojecki, Irena Lipowicz, Aleksander Seniuk, Henryk Wujec, Maciej Zięba oraz Jan Wygnański.

Par.2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Par.3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Par.4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par.5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par.6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Par.7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Par.8

Fundacja może przyznawać odznaki honorowe, medale, nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym.

Par.9

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Służby Rzeczypospolitej.
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy: FSR, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zasady działania Fundacji

Par.10

Celem Fundacji jest:

 1. Szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i wizerunku Polski w świecie.
 2. Identyfikowanie wyzwań i szans Państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Wzrost świadomości polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań.
 4. Wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości obywatelskiej.
 5. Wzmacnianie tożsamości narodowej i lokalnej.
 6. Wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej.
 7. Budowa kapitału społecznego.
 8. Rozwój gospodarczy kraju oparty na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Par.11

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, dyskusji i akcji promocyjnych.
 2. Organizowanie wykładów i szkoleń.
 3. Prezentowanie polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań w kraju i za granicą.
 4. Przyznawanie stypendiów.
 5. Przyznawanie nagrody za wybitne zasługi dla Polski – „Nagrody Służby Rzeczypospolitej”.
 6. Promowanie działalności wydawniczej w tym publikacji na stronach internetowych.
 7. Sprawowanie patronatu nad wybranymi wydawnictwami, seriami wydawniczymi, wydarzeniami medialnymi, czy kulturalnymi.
 8. Prowadzenie programów badawczych i informacyjnych.
 9. Wspieranie lokalnych społeczności i wspólnot oraz organizacji pozarządowych.
 10. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.
 11. Wspomaganie materialne, organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ 3

Majątek i dochody Fundacji

Par.12

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa  nabyte przez Fundację.

Par.13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. Funduszu założycielskiego.
 2. Darowizn, zapisów oraz spadków krajowych i zagranicznych.
 3. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 4. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
 5. Odsetek i depozytów bankowych.

 Par.14

 1. Zarząd reprezentuje Fundację i prowadzi gospodarkę finansową Fundacji.
 2. Zarząd składa oświadczenia wymagane przepisami prawa w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia.
 3. Darczyńca przekazując środki Fundacji może zastrzec, że mają one być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja przeznacza je na cel statutowy.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd, jeśli przyjmuje spadek, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Par.15

Czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu – w rozumieniu Statutu – jest:

 1. Nabycie nieruchomości i zbycie nieruchomości będącej we władaniu Fundacji.
 2. Zbycie rzeczy ruchomej, zaciągnięcie zobowiązania lub zbycie prawa majątkowego o wartości przekraczającej sto tysięcy złotych.

ROZDZIAŁ  4

Organy  Fundacji

Par.16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji
 3. Rada Programowa Fundacji

Par.17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dziesięciu do siedemnastu Fundatorów.
 3. W skład Rady z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje swą decyzją Rada 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ członków obecnych . Członkowie Rady zostają powołani na czas nieokreślony.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez ¾ pozostałych członków Rady Fundacji, w obecności minimum 1/2 członków Rady Fundacji obecnych w czasie głosowania.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Na czas pełnienia funkcji publicznej takiej jak: minister, sekretarz lub podsekretarz stanu, członek prezydium sejmu, członek zarządu partii politycznej, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
 9. Rada Fundacji wybiera za swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Uczestnictwo w Radzie Fundacji jest funkcją honorową nie podlegającą żadnemu wynagrodzeniu.

Par.18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków Rady –  zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Par.19

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i akceptacja planów w tym planów finansowych na rok następny.
 4. Rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności finansowej oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 5. Wyznaczanie audytora, jeżeli będzie to wymagane w świetle obowiązującego prawa lub Rada podejmie taką decyzję.
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 8. Powoływanie Rady Programowej Fundacji.
 9. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem Fundacji, w tym określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 11. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 12. Wybór laureata „Nagrody Służby Rzeczypospolitej”.
 13. Uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu Fundacji.

Par.20

Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Par.21

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Skarbnika powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

Par.22

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  a. Odwołania.
  b. Pisemnej rezygnacji z członkostwa.
  c. Prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
  d. Śmierci.
 2. Ustanie członkostwa stwierdza Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 członków Rady, w obecności minimum ½ członków Rady Fundacji. Podjęcie uchwały o nieudzielaniu absolutorium dla członka Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem go z Zarządu

Par.23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych planów działania Fundacji,
  b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdania wraz z sprawozdaniem finansowym za zakończony rok do podjęcia decyzji co do absolutorium,
  c) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania pracowników i innych osób, w ramach rocznego planu działania i planu finansowego Fundacji,
  d) zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  e) podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Sprawozdanie, wraz z sprawozdaniem finansowym, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji do dnia 31 marca każdego roku za rok ubiegły.

Par.24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Par. 25

Rada Programowa Fundacji jest organem o charakterze  konsultacyjno – koncepcyjnym, wspierającym i inspirującym działanie Fundacji.

Do Rady Programowej Fundacji zapraszane są osoby o znanych i powszechnie szanowanych osiągnięciach w polityce, nauce, kulturze, działalności społecznej i charytatywnej.

 1. Rada Programowa Fundacji składa się z 25 do 40 osób.
 2. Kandydatów do Rady Programowej Fundacji może przedstawić każdy członek Rady Fundacji.
 3. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Rada Fundacji w obecności minimum ½ wszystkich członków Rady Fundacji, przy ¾ głosujących za kandydaturą.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku:
  a. Śmierci;
  b. Pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;
  c. Odwołania dokonanego przez Radę Fundacji, w obecności nie mniej niż ½ wszystkich członków Rady Fundacji, przy ¾ głosów głosujących za odwołaniem.
  d. Prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego.
 5. Na czas pełnienia funkcji publicznej takiej jak: minister, sekretarz lub podsekretarz stanu, członek prezydium sejmu, członek zarządu partii politycznej, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy końcowe

Par.26

Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 członków Rady, w obecności minimum ½ członków Rady na posiedzeniu.

Par.27

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 członków.

Rada Fundacji powołuje i odwołuje likwidatorów Fundacji. Pozostałe po likwidacji Fundacji środki finansowe i majątek będą przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innej fundacji o zbliżonych celach.