fbpx

Informacja RODO

Fundacja Służby Rzeczpospolitej (zwana dalej: „Fundacją”) w wykonaniu obowiązku informacyjnego nałożonego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Służby Rzeczpospolitej z siedzibą w Warszawie (00-043) ul. Czackiego 19 lok.7, zarejestrowana w KRS pod nrem  0000637882 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 5252676900, REGON 365441342, tel.: +48  661 242 004 email: fundacja@fsrz.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (konferencjach, seminariach, dyskusjach, akcjach promocyjnych, wykładach i szkoleniach, programach edukacyjnych, stypendialnych, badawczych i informacyjnych, patronatach wydawniczych, przyznawanych nagrodach i tytułach), a to w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, w tym szukania ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i wizerunku Polski w świecie, identyfikowania wyzwań i szans Państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej, wzrostu świadomości polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań, wzmacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości obywatelskiej,  wzmacniania tożsamości narodowej i lokalnej, wzrostu znaczenia Polski w Unii Europejskiej, budowy kapitału społecznego, rozwoju gospodarczego kraju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności (vide: www.fsrz.pl) – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO w związku z regulacjami ustawy z 6. kwietnia 1984 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz.1491) o fundacjach oraz Statutu Fundacji.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej będzie trwać przez czas obejmujący działanie Fundacji, a dane te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dane, o których mowa powyżej mogą być udostępniane, z zachowaniem postanowienia zwartego poniżej, następującym podmiotom:

– podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową – w zakresie niezbędnym dla czynności księgowo-podatkowych, o ile pozostaje Pani/Pan w stosunku generującym obowiązki księgowe, finansowe lub podatkowe,

– podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia obsługi informatycznej Administratora,

– podmiotom prowadzącym obsługę prawną Administratora,

– podmiotom współdziałającym z Administratorem w zakresie obsługi i przeprowadzania wydarzeń organizowanych przez Administratora,

– podmiotom i organom, którym obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

4. Przysługują Pani/Panu uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia tych danych oraz ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także uprawnienie do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie Fundacja informuje, że przysługuje Państwu prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzania danych w celach określonych pkt. 2 – Państwa dalszy udział w działalności Fundacji będzie niemożliwy. W razie woli skorzystania z któregokolwiek wymienionych uprawnień prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia na w/w adres e-mailowy.